Consell: altres idiomes es tradueixen en Google. Pots visitar el English versió d'aquest enllaç.
Iniciar Sessió
x
or
x
x
Registre
x

or

Guia de funcions d'Excel | ExtendOffice


Base de dades

Arguments

DAVERAGE Devolució mitjana que coincideixi amb els criteris específics. Base de dades Camp Criteris

Data i hora

DATA Creeu la data amb l’any, el mes i el dia any mes dia
DATEDIF Retorna els anys, mesos o dies entre dues dates start_date data_destinació unitat
DATEVALUE Convertir una data emmagatzemada com a format de text a una data vàlida text_data
DIA Obteniu el dia com a número (1 a 31) a partir d'una data data
DIES Obteniu el nombre de dies entre dues dates start_date data_destinació
DAYS360 Obteniu el nombre de dies entre les dates de 2 en un any de 360-day start_date data_destinació mètode
EDATE Afegiu n mesos per a una data start_date mes
EOMONTH Obteniu el darrer dia del mes i mesos en el futur o en el passat start_date mes
ISOWEEKNUM Obteniu el número de setmana ISO a partir d'una data determinada data
HOUR Obteniu l’hora com a número (0 a 23) des d’una data d’hora Número de sèrie
MINUT Torneu el minut com a nombre (0 a 59) des del moment número de sèrie
MES Obtingueu el mes com a nombre enter (1 a 12) des de la data número de sèrie
NETWORKDAYS Obteniu el nombre de dies laborables entre dues dates Data d'inici Data de finalització Vacances
NETWORKDAYS.INTL Obteniu dies laborables entre dues dates Data d'inici Data de finalització cap de setmana Vacances
ARA Obteniu l’hora i la data actuals
SEGON Torneu els segons com a nombre (0 a 59) des del temps número de sèrie
TIME Crea temps amb hores, minuts i segons hour Minut Segon
VALL DE TEMPS Obteniu temps a partir d'una cadena de text time_text
AVUI Obteniu la data actual
DIA SETMANA Obteniu el dia de la setmana com a número (1 a 7) a partir de la data Número de sèrie Tipus de retorn

Cerca i referència

ADREÇA Retorna la referència de l'adreça de la cel·la per número de columna i número de fila. Número de fila Nombre_columna Abs_num A1 Text_text
ÀREES Retorna el nombre d’àrees que formen la referència Referència
Tria Retorna un valor de l’argument de la llista de valor pel nombre d’índex donat Nom_index Value1 [Value2]
COLUMNA Retorna el nombre de columna a la qual apareix la fórmula o el número de columna de la referència donada Referència
COLUMNES Retorna el nombre total de columnes d'una determinada matriu o referència Formació
FORMULATXT Retorna una fórmula com a cadena de text des d'una referència concreta Referència
GETPIVOTDATA Retorna les dades basades en l'estructura de la taula de pivot data_field taula dinàmica [field1, item1]
HLOOKUP Cerqueu un valor a la taula fent coincidir la primera fila Valor Taula Fila_index [Range_lookup]
HYPERLINK Creeu un hiperenllaç que enllaça a una pàgina web, una referència de cel·la Localització d'enllaç [Nom_amable]
ÍNDEX Retorna el valor mostrat en funció d’una posició determinada d’un interval o una matriu Formació Número de fila [Col_num] [Número d’àrea]
INDIRECTE Convertiu una cadena de text en una referència vàlida ref_text a1
CERCAR Cerqueu un valor determinat en un interval d’una columna valor_requisició vector de cerca [result_vector]
PARTIT Obteniu la posició d'un element en una matriu valor_requisició arxiu de cerca [Tipus de partit]
MMULT Retorna els productes de matriu de dues matrius Array1 Array2
OFFSET Retorna un desplaçament de referència des del punt de partida Referència Files collarets [alçada] [ample]
FILA Retorna el número de fila d’una referència [referència]
ROWS Retorna el nombre de files d'una referència o una matriu Formació
TRANSPOSE Gireu l’orientació d’un interval o matriu Formació
VLOOKUP Cerqueu un valor en una taula fent coincidir la primera columna i torneu el valor d’una determinada columna valor_requisició Table_array Col_index [Range_lookup]

Financer

FV Esbrineu el valor futur d’una inversió velocitat nper pmt pv type
FVSCHEDULE Esbrineu el valor futur d’una inversió global amb tipus d’interès ajustables principal Programar
INTRAR Esbrineu el tipus d’interès per obtenir una seguretat totalment invertida Liquidació Venciment Inversió redempció Bases
TIR Esbrineu la taxa interna de rendibilitat per a una sèrie de fluxos de caixa que es produeixen a intervals regulars Valors Endevinar
ISPMT Esbrineu el pagament dels interessos d'un període determinat d’una inversió o préstec velocitat Per nper pv
MDURATION Esbrineu la durada modificada de Macauley per a una seguretat assentament Venciment Cupó Yld Freqüència Bases
MIRR Esbrineu la taxa interna de rendiment modificada per a una sèrie de fluxos d'efectiu Valors Quantitat de finances Reinvest_rate
IPMT Calculeu el pagament dels interessos per al període especificat per a una inversió o càrrega velocitat / Nper fv type

Matemàtiques

ABS Retorna el valor absolut del nombre. Nombre
AGREGAT Retorn basat en la funció usada específica. Número_funció opcions Ref1 [Ref2]
ÀRAB Torneu un número àrab pel número romà indicat. Text
COM A Retorna un angle de triangle en radians. Nombre
PLAFÓ Número rodó fins al múltiple més proper Nombre múltiple
TECNOLOGIA.MAT Número rodó fins al nombre sencer múltiple o més proper Nombre [Importància] [Mode]
TECNOLOGIA.PRECIAT Número rodó fins a l’interior múltiple o més proper que ignori el signe del número Nombre [Importància]
COS Retorna el cosinus d'un angle donat en radians. Nombre
DECIMAL Retorna el nombre decimal. Text Base
GRAUS Retorna un angle en graus. Angle

Lògic

I Proveu diverses condicions per tornar veritable o falsa. Logical1 Logical2 ...
FALS Genereu el valor lògic FALSE.
IF Posa a prova una condició específica. logical_test value_if_true value_if_false
IFERROR Captura i gestiona els errors. valor value_if_error
IFNA Capturi i tracteu amb errors de # N / A. valor value_if_na
IFS Proveu diverses condicions per tornar el primer partit. test1 valor1 test2, value2 ...
NO Inverteix els arguments o els resultats. lògic
OR Proveu múltiples condicions amb OR. logical1 logical2 ...
INTERRUPTOR Relaciona diversos valors, però torna el primer partit. expressió value1, result1 value2, result2 ... defecte
VERITABLE Genereu el valor lògic TRUE
XOR Realitzeu la funció OR exclusiva. logical1 logical2 ...