Consello: outros idiomas están traducidos a Google. Podes visitar o English versión desta ligazón.
Iniciar sesión
x
or
x
x
Register
x

or

Guía de funcións de Excel | ExtendOffice


Base de datos

Argumentos

DAVERAGE Promedio de retorno que coincida cos criterios específicos. Base de datos Campo Criterios

Data e hora

DATA Crear data co ano, o mes e o día ano mes día
DATEDIF Devolve os anos, meses ou días entre dúas datas inicio_data end_date unidade
DATEVALUE Converte unha data almacenada como formato de texto nunha data válida data_text
DÍA Obtén o día como número (1 a 31) desde unha data data
DÍAS Obter o número de días entre dúas datas inicio_data end_date
DAYS360 Obtén o número de días entre as datas 2 nun ano 360-day inicio_data end_date método
EDATE Engadir n meses para unha data inicio_data mes
EOMONTH Obter o último día do mes n meses no futuro ou no pasado inicio_data mes
ISOWEEKNUM Obter o número de semana ISO desde unha data determinada data
Hour Obtén a hora como número (0 a 23) desde a data da data Número de serie
MINUTO Devolve o minuto como número (0 a 59) desde o tempo número de serie
MES Obtén o mes como número enteiro (1 a 12) desde a data número de serie
XORNADAS DE REDES Obter o número de días laborables entre dúas datas Data de inicio Data de finalización Vacacións
NETWORKDAYS.INTL Obter días laborables entre dúas datas Data de inicio Data de finalización Fin de semana Vacacións
AGORA Obtén a data e hora actuais
SEGUNDA Devolve os segundos como número (0 a 59) do tempo número de serie
TEMPO Crear tempo con horas, minutos e segundos Hora Minuto Segundo
TIMEVALUE Obtén o tempo desde unha cadea de texto time_text
HOXE Obter a data actual
DÍA SEMANAL Obtén o día da semana como número (1 a 7) desde a data Número de serie Tipo de retorno

Busca e referencia

DIRECCIÓN Devolve a referencia da dirección da cela por número de columna e número de fila. Número de fila Número de columna Abs_num A1 Folla de texto
ÁREAS Devolve o número de áreas que forman a referencia referencia
Elixir Devolve un valor da lista de argumentos de valor polo número de índice dado Número_index Value1 [Value2]
COLUMNA Devolve o número de columna que figura ou o número de columna de referencia dada referencia
PROTECCIÓN Devolve o número total de columnas dunha dada matriz ou referencia Orde
FORMULATEXT Devolve unha fórmula como cadea de texto desde unha referencia dada referencia
GETPIVOTDATA Devolve datos baseados na estrutura da táboa dinámica campo de datos pivot_table [field1, item1]
HLOOKUP Busque un valor na táboa facendo coincidir a primeira fila Valor Táboa Fila_index [Range_lookup]
HIPERLINK Crear unha hiperligazón que enlace a unha páxina web, unha referencia de cela Localización de ligazóns [Nome_amigo]
Index Devolve o valor mostrado en función dunha posición dada dun intervalo ou dunha matriz Orde Número de fila [Col_num] [Número de área]
INDIRECTO Converte unha cadea de texto nunha referencia válida ref_text a1
BUSCAR Busca certo valor nun intervalo dunha columna valor_valor vector de busca [resultado_vector]
XOGO Obter a posición dun elemento nunha matriz valor_valor arco de busca [match_type]
MMULT Devolve os produtos da matriz de dúas matrices Array1 Array2
DESVIO Devolve un desprazamento de referencia dende o punto de partida referencia Liñas correa [altura] [ancho]
Row Devolver o número de fila dunha referencia [referencia]
ROWS Devolve o número de filas nunha referencia ou matriz Orde
TRANSPOSE Xirar a orientación dun intervalo ou matriz Orde
VLOOKUP Busque un valor nunha táboa facendo coincidir a primeira columna e devolve o valor desde unha determinada columna valor_valor Table_array Col_index [Range_lookup]

Financeiro

FV Descubrir o valor futuro dun investimento taxa nper pmt pv tipo
FVSCHEDULE Valorar o valor futuro dun investimento fixo con taxas de interese axustable principal Programar
INTRATE Descubra o tipo de interese para unha seguridade totalmente investida Liquidación Vencemento Investimento redención Base
Irr Descubra a taxa de retorno interna dunha serie de fluxos de caixa que se producen a intervalos regulares Valores Adiviñar
ISPMT Calcula o pagamento de xuros dun determinado período de investimento ou préstamo taxa Por nper pv
MDURATION Calcula a duración modificada de Macauley para unha seguridade asentamento Vencemento Cupón Yld frecuencia Base
MIRR Descubra a taxa interna de retorno modificada para unha serie de fluxos de caixa Valores Finance_rate Reinvest_rate
IPMT Calcula o pagamento dos xuros para o período especificado para un investimento ou carga taxa per Nper fv tipo

Matemáticas

ABS Devolve o valor absoluto do número. Número
AGREGADO Devolución baseada na función usada específica. Número de función Opcións Ref1 [Ref2]
ARABIC Devolve un número árabe co número romano indicado. Texto
COMO EN Devolve un ángulo do triángulo en radiáns. Número
TECHO Número redondo ata o múltiplo máis próximo Número múltiple
TECLADO.MATA Número redondo ata o número enteiro múltiple ou máis próximo Número [Importancia] [Modo]
TECLADO. PRECISA Número redondo ata o número enteiro múltiple ou máis próximo que ignora o signo do número Número [Importancia]
COS Devolve o coseno dun ángulo dado en radiáns. Número
DECIMAL Devolve o número decimal. Texto Raíz
GRAUSOS Devolve un ángulo en graos. Ángulo

Lóxico

E Proba varias condicións para devolver verdadeiro ou falso. Logical1 Logical2 ...
FALSE Xera o valor FALSE lóxico.
IF Proba unha condición específica. logical_test value_if_true value_if_false
IFERROR Trampa e manexa erros. valor value_if_error
IFNA Captade e trate con # N / A erros. valor value_if_na
IFS Proba varias condicións para volver a primeira partida. test1 valor1 test2, value2 ...
NON Inverte os argumentos ou resultados. lóxico
OR Proba varias condicións con OR. logical1 logical2 ...
Botón Combina varios valores, pero devolve a primeira partida. expresión valor1, result1 valor2, result2 ... defecto
TRUE Xera o valor TRUE lóxico
XOR Realice a función OR exclusiva. logical1 logical2 ...