Tip: andere talen zijn Google-Vertaald. Je kunt het English versie van deze link.
Log in
x
or
x
x
Registreren
x

or

Excel-functiegids | ExtendOffice


Database

argumenten

DAVERAGE Retourgemiddelde dat overeenkomt met de specifieke criteria. Database Field Criteria

Datum en tijd

DATE Maak datum met jaar, maand en dag year month day
DATEDIF Retourneer de jaren, maanden of dagen tussen twee datums start_date end_date unit
DATEVALUE Converteer een datum opgeslagen als tekstformaat naar een geldige datum date_text
DAY Ontvang de dag als een getal (1 naar 31) vanaf een datum date
DAYS Verkrijg het aantal dagen tussen twee datums start_date end_date
DAYS360 Haal het aantal dagen op tussen 2-datums in een jaar 360-dag start_date end_date method
EDATE Voeg n maanden toe voor een datum start_date months
EOMONTH Ontvang de laatste dag van maand n maanden in de toekomst of verleden tijd start_date months
ISOWEEKNUM Krijg een ISO-weeknummer vanaf een bepaalde datum date
HOUR Ontvang het uur als een getal (0 tot 23) vanaf een datumtijd Serial_number
MINUTE Retourneer de minuut als tijd (0 naar 59) serial_number
MONTH Haal de maand op als geheel getal (1 tot 12) vanaf datum serial_number
NETWORKDAYS Krijg het aantal werkdagen tussen twee datums Start_date End_date Holidays
NETWORKDAYS.INTL Werkdagen ophalen tussen twee datums Start_date End_date Weekend Holidays
NOW Verkrijg de huidige datum en tijd  
SECOND Retourneer de seconden als nummer (0 naar 59) in de tijd serial_number
TIME Maak tijd met uren, minuten en seconden Hour Minute Second
TIMEVALUE Haal tijd uit een tekstreeks time_text
TODAY Haal de huidige datum op  
WEEKDAY Kies de dag van de week als een nummer (1 tot 7) vanaf de datum Serial_number Return_type

Lookup en referentie

ADDRESS Retourneer de celadresreferentie op kolomnummer en rijnummer. Row_num Column_num Abs_num A1 Sheet_text
AREAS Retourneer het aantal gebieden waaruit de referentie bestaat Reference
CHOOSE Retourneer een waarde uit het lijst met waardeargumenten met het gegeven indexnummer Index_num Value1 [Value2]
COLUMN Retourneer het aantal kolommen met de formule dat verschijnt of het kolomnummer van de opgegeven verwijzing Reference
COLUMNS Retourneer het totale aantal kolommen in een gegeven array of referentie Array
FORMULATEXT Retourneer een formule als een tekstreeks van een gegeven verwijzing Reference
GETPIVOTDATA Retourgegevens op basis van de draaitabelstructuur data_field pivot_table [field1, item1]
HLOOKUP Zoek een waarde in tabel op door overeen te komen met de eerste rij Value Table Row_index [Range_lookup]
HYPERLINK Maak een hyperlink met links naar een bepaalde webpagina, een celverwijzing Link_location [Friendly_name]
INDEX Retourneert de weergegeven waarde op basis van een gegeven positie uit een bereik of een array Array Row_num [Col_num] [Area_num]
INDIRECT Converteer een tekstreeks naar een geldige referentie ref_text a1
LOOKUP Zoek naar een bepaalde waarde in een bereik van één kolom lookup_value lookup_vector [result_vector]
MATCH Verkrijg de positie van een item in een array lookup_value lookup_array [match_type]
MMULT Retourneer de matrixproducten van twee arrays Array1 Array2
OFFSET Retourneer een referentieoffset vanaf een startpunt Reference Rows Cols [height] [width]
ROW Rijnummer van een referentie retourneren [reference]
ROWS Retourneer het aantal rijen in een verwijzing of een array Array
TRANSPOSE Roteer de richting van een bereik of array Array
VLOOKUP Zoek een waarde in een tabel op door overeen te komen in de eerste kolom en waarde terug te halen uit een bepaalde kolom lookup_value Table_array Col_index [Range_lookup]

Financieel

FV Bereken de toekomstige waarde van een investering rate nper pmt pv type
FVSCHEDULE Bereken de toekomstige waarde van een forfaitaire investering met aanpasbare rentetarieven principal Schedule
INTRATE Bereken de rentevoet voor een volledig geïnvesteerde beveiliging Settlement Maturity Investment Redemption Basis
IRR Bereken de interne rentabiliteit van een reeks cashflows die zich met regelmatige tussenpozen voordoen Values Guess
ISPMT Bereken rentebetaling van een bepaalde periode van een investering of lening rate Per nper pv
MDURATION Zoek naar de gewijzigde Macauley-duur voor een beveiliging settlement Maturity Coupon Yld Frequency Basis
MIRR Bereken het gewijzigde interne rendement voor een reeks cashflows Values Finance_rate Reinvest_rate
IPMT Bereken de rentebetaling voor de opgegeven periode voor een investering of belasting rate per Nper fv type

Math

ABS Retourneer de absolute waarde van het nummer. Number
AGGREGATE Rendement op basis van de specifieke gebruikte functie. Function_num Options Ref1 [Ref2]
ARABIC Retourneer een Arabisch nummer met het gegeven Romeinse nummer. Text
ASIN Keer een hoek van driehoek terug in radialen. Number
CEILING Rond getal naar boven op het dichtstbijzijnde veelvoud Number Multiple
CEILING.MATH Rond getal tot het dichtstbijzijnde veelvoud of dichtstbijzijnde geheel getal Number [Significance] [Mode]
CEILING.PRECISE Rond getal tot het dichtstbijzijnde veelvoud of het dichtstbijzijnde gehele getal negerend teken van nummer Number [Significance]
COS Retourneer de cosinus van een hoek gegeven in radialen. Number
DECIMAL Decimaal getal retourneren. Text Radix
DEGREES Keer een hoek in graden terug. Angle
SUMIF Retourneer de sommatie voor een lijst met nummers op basis van de specifieke criteria. Range Criteria Sum_range
SUMIFS Retourneer de sommatie voor een lijst met getallen die aan alle specifieke criteria voldoen. Sum_range Range1 Criteria1 ...
SUMPRODUCT Retourneer het resultaat van vermenigvuldigde en gesommeerde arrays. Array1 Array2 ...
TAN Retourneer de tangenswaarde van een hoek. Number
TRUNC Retourneer een afgekapt nummer op basis van een gegeven precisie. Number Mum_digits

logisch

AND Test meerdere voorwaarden om Waar of niet waar te retourneren. Logical1 Logical2 ...
FALSE Genereer de logische FALSE-waarde.  
IF Test voor een specifieke conditie. logical_test value_if_true value_if_false
IFERROR Trap en handel fouten af. value value_if_error
IFNA Trap en deal met # N / A fouten. value value_if_na
IFS Test meerdere voorwaarden om de eerste wedstrijd te retourneren. test1 value1 test2,value2 ...
NOT Keer de argumenten of resultaten om. logical
OR Test meerdere voorwaarden met OR. logical1 logical2 ...
SWITCH Overeenkomen met meerdere waarden, maar de eerste overeenkomst retourneren. expression value1,result1 value2,result2 ... default
TRUE Genereer de logische TRUE-waarde  
XOR Voer de exclusieve OF-functie uit. logical1 logical2 ...

Statistisch

COUNT Retourneer het aantal cellen dat getallen bevat. Value1 [Value2]
COUNTA Retourneer het aantal cellen exclusief lege cellen. Value1 [Value2]
COUNTBLANK Retourneer het aantal lege cellen. Range
COUNTIF Retourneer het aantal cellen dat aan een criterium voldoet. Range Criteria
COUNTIFS Retourneer het aantal cellen dat aan meerdere criteria voldoet. Criteria_range1 Criteria1 ...

Tekst

CHAR Retourneer het teken dat is opgegeven met een cijfer. Number
CLEAN Verwijder alle niet-afdrukbare tekens uit de opgegeven tekst. Text
CODE Retourneer een numerieke code van het eerste teken in een gegeven tekststring. Text
CONCAT Voeg teksten samen uit meerdere kolommen, rijen of bereiken. Text1 Text2 ...
CONCATENATE Voeg twee of meer teksten uit meerdere cellen samen tot één. Text1 Text2 ...